فررو

هيبريد  (F1)
پایه مناسب پیوند خانواده کدوئیان
دارای مقاومت بالا به بیماریهای پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum)و
فوزاریومی (نژاد: 0،1،2،1.2) و بیماری پژمردگی ریشه و طوقه فوزاریومی (For)
مقاومت نسبی به Fon:0-2