فلفل‌های اسنک سه رنگ

فلفل شیرین از نوع فلفل اسنک (Snack Sweet Pepper)
شامل ارقام:
Red Tatin RZ
Yellow Zuppa RZ
Orange Tarta RZ
با طعم شیرین و مطلوب
بوته قوی پوشش برگی مناسب
ماندگاری خوب
اندازه میوه: 8 سانتی متر
وزن میوه 35-25 گرم
بازار پسندی مناسب بویژه برای صادرات
مقاوم به بیماری موزاییک تنباکو (Tm:0-2,3)