فلورا استارت

تسریع عمل گلدهی و افزایش مقدار گل در گیاه

افزایش قدرت گرده افشانی و تشکیل میوه

فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همرا ه با پتاسیم

افزایش جذب مواد غذایی از طریق ریشه

پیشگیری و رفع کمبودهای فسفر، پتاسیم، بُر و مولیبدن در گیاه

محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه

افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری های قارچی ایجاد شده در شرایط رطوبت بالا (مثلا سفیدک دروغی ،گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه و….)

افزایش مقاومت طبیعی گیاه به بیماریهای باکتریایی (مثلا اروینیا، سودوموناس و….)

افزایش عملکرد و کیفیت تولید

کاهش و کنترل هزینه های مبارزه با بیماریها

فسفر (P2O5) :

5/9 درصد به فرم فسفیت وزنی- وزنی

پتاسیم(K2O):

6/12درصد وزنی- وزنی

بُر: 8 درصد وزنی- وزنی

مولیبدن: 10 درصد وزنی- وزنی

آمینواسید سنتزی: 5 درصد وزنی- وزنی

پودر سفید و کاملا محلول در آب