فوسترید روی

فسفات و پتاسیم به همراه روی

تامین انرژی برای رشد