فوسترید منیزیم و روی

فسفات و پتاسیم به همراه منیزیم و روی

تامین انرژی برای رشد