فوسترید کلسیم

فسفات و نیتروژن به همراه کلسیم

تامین انرژی برای رشد