فوس سپ

بهبود دهنده ی عالی جذب

بهبود دهنده ی کارایی محلول پاشی ها

ایده آل برای همه ی گیاهان

افزایش سطح تماس قطرات اسپری با کوتیکول برگ

پی اچ اسیدی

ایجاد هم افزایی در ترکیب با سایر محلول پاشی ها

عدم آسیب به میکروب ها و باکتری های مفید.

دارای ویژگی های ایده آل – فیزولوژیکی – شیمایی

بهبود جذب عناصر غذایی

افزایش جذب سطحی ترکیبات

بدون ایجاد هرگونه باقی مانده ی فسفونات