فولر

بهترین توصیه برای محلول پاشی ازت در تمام مراحل رشد به ويژه زمان رشد میوه

تامین ازت مورد نیاز گیاه زمانی که خاک یک عامل محدود کننده برای استفاده از کودهای ازته باشد

جذب سریع توسط برگ ها و انتقال به اندام های رشد

رشد و توسعه پایدار گیاه در شرایط نامناسب (خشکسالی) که باعث غیرقابل جذب شدن ازت خاک توسط ریشه ها می شود

کاهش استفاده از کودهای ازته در خاک در جهت حفظ محیط زیست به دلیل اثربخشی بسیار زیاد

افزایش جذب و انتقال مواد غذایی مانند منیزیم، مس، منگنز، و روی

افزایش میزان پروتئین و کیفیت گلوتن در گندم

فاقد بیوریت، این ترکیب سمی بوده و باعث ریزش گل و جلوگیری از ساخت پروتئین و آمینواسیدها می شود.

کاربرد آسان به خاطر شاخص نشان دهنده رنگی که pH محلول را به خوبی مشخص می کند تا استفاده از آن با اطمینان خاطر و تاثیر بالا باشد. رنگ فولر در pH نرمال(5/5 تا5/6) زرد است ولی در pH خنثی به نارنجی ودر pH بالاتر به قرمز تغییر رنگ می دهد.

کل ازت به فرم اوره: 22 درصد وزنی- حجمی

مایع زرد رنگ کاملا محلول در آب