فیلگیرین میرا

تحریک گلدهی

کاهش اثر تنش های محیطی

هم افزایی عملکرد دو عنصر بُر و کلسیم به خاطر ترکیب ایده آل آن ها

دارای عصاره جلبک دریایی استخراج به روش سرد

پیشگیری از تنش سرما و گرما

ماده خشک( عصاره جلبک خشک): 2 % وزنی – وزنی(2.5 %وزنی- حجمی)

منیزیم (MgO): 5 % وزنی – وزنی(6.3 %وزنی-حجمی)

بُر(B) محلول در آب: 0.9% وزنی – وزنی(1.13 %وزنی-حجمی)

مولیبدن(Mo) محلول در آب : 0.2 % وزنی-وزنی (0.25% وزنی- حجمی)

فیلگیرین میرا ، شامل 13% آسکوفیلوم نوداسوم می باشد.