فیلگیرین کوما

استخراج عصاره جلبک دریاییAscophyllum nodosumبه روش فیزیکی سرد، باعث می شود شیره سلول های گیاهی بدون تغییر ماهیت آزاد شود.

دارای ترکیب بهینه که باعث افزایش تعداد وکیفیت گل ها می شود.

مانند هورمون طبیعی، رشد و تقسیم سلولی را تحریک کرده که منجر به رشد میوه و تشکیل بهتر میوه می گردد.

موادغذایی ضروری و ویتامین های مورد نیاز برای رشد دانه گرده و تغذیه بهینه گیاه را فراهم می سازد.

مقاومت و تحمل گیاه را در برابر شرایط تنش (مانند خشکی، شوری، گرما) در طول دوره تشکیل میوه افزایش می دهد.

سازگاری فوق العاده داشته و راندمان جذب سایر عناصر غذایی را افزایش می دهد.

ماده خشک( عصاره جلبک خشک):6 % وزنی – وزنی(6.6%وزنی حجمی)

آمینو اسید آزاد(AA): 9.6 % وزنی – وزنی(10.56%وزنی حجمی)

ازت کل (N): 3.6% وزنی_وزنی (3.96% وزنی-حجمی)

فیلگیرین کوما، شامل 40 % آسکوفیلوم نودوسوم