لوورسون

دستیابی آسان به pH ایده آل (8/5-5/5) با میزان کمی لوور سون

کاهش pH آب محلول های غذایی مورد استفاده در آبیاری و محلول پاشی و اثربخش تر کردن آنها

خنثی کردن بیکربنات های موجود در آب آبیاری

کاهش pH خاک و آزادسازی مواد غذایی ( به ویژه کاتیون ها) که در خاک تثبیت شده اند

بهینه شدن میزان استفاده از آب و کود ( به ویژه آهن و دیگر ریزمغذی ها) و در نتیجه کاهش هزینه ها

افزایش کارایی اکثر سم های مورد استفاده در کشاورزی

ایده آل برای تمیز کردن نوارها در انتهای زمان آبیاری و جلوگیری از رسوب املاح

شستشوی رسوب املاح و جلبک ها در سیستم های آبیاری و افزایش عمر شبکه های آبیاری

بسیار امن و بی خطر در مقایسه با اسید ها، هم در هنگام استفاده و هم برای گیاهان

حمل و نقل و مدیریت کاربرد آسان و بی خطر

ازت: 5/22 درصد وزنی- حجمی

سولفور : 24 درصد وزنی- حجمی

مایع محلول در آب با pH نزدیک به صفر