لیدرتم

گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدود

وزن میوه 130 تا 150 گرم

 قابل برداشت به صورت خوشه ای

میوه خوش فرم به رنگ قرمز بازارپسند

خوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشت

مقاومت ها:

_ مقاومت بالا به:

ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV

لکه برگی خاکستری (Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici)

کپک برگی گوجه فرنگی (Fulvia fulva:A-E)

 پژمردگی آوندی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0.l) پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrumو  V.dahliae)

پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه (Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici)

_ مقاومت نسبی به:

ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)

سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)