لیدرتم

گوجه فرنگی هیبرید گلخانه ای (F1) از نوع رشد نامحدود
وزن میوه 130 تا 150 گرم
قابل برداشت به صورت خوشه ای
میوه خوش فرم به رنگ قرمز بازارپسند
خوشه دهی و عملکرد یکنواخت و بالا در طول دوره کشت
مقاومت ها:
مقاومت بالا به:
ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)
لکه برگی خاکستری (Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici)
کپک برگی گوجه فرنگی (Fulvia fulva:A-E)
پژمردگی آوندی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici:0.l) پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrumو  V.dahliae)
پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه (Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici)
مقاومت نسبی به:
ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
سه نژاد نماتد گره ریشه (Mi- Mj- Ma)