لیریکا

هیبرید (F1)
فلفل بلوکی شیرین به رنگ زرد
اندازه میوه بزرگ
قابل برداشت به رنگ زرد
بوته قوی پوشش برگی مناسب
باردهی عالی و بازار پسندی مناسب
متحمل به ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV:0)
مقاوم به ویروس موزاییک گوجه فرنگی (Tm:0-3) و ویروس Y سیب زمینی (PVY:0)