ماسکاتل

هیبرید F1
از نوع گوجه فرنگی گیلاسی Cherry
مناسب کشت گلخانه ای
قابل برداشت به صورت خوشه ای می باشد
8 تا 10 میوه در هر خوشه تولید می کند.
بهتر است هرس شود تا میوه ها خوش فرمتر شوند
سایز میوه 20 -18 گرم
دارای مقاومت بالا به بیماریهایپژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum) و فوزاریومی(F:0.l.) و ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)
متحمل به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)
مقاومت نسبی ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV) و مقاومت نسبی به انواع نماتد گره ریشه.