ماسکاتل

هیبرید F1

از نوع گوجه فرنگی گیلاسی Cherry

مناسب کشت گلخانه ای

قابل برداشت به صورت خوشه ای می باشد

8 تا 10 میوه در هر خوشه تولید می کند.

بهتر است هرس شود تا میوه ها خوش فرمتر شوند

سایز میوه 20 -18 گرم

دارای مقاومت بالا به بیماریهایپژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum) و فوزاریومی(F:0.l.) و ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV)

متحمل به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)

مقاومت نسبی ویروس پیچیدگی و زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV) و مقاومت نسبی به انواع نماتد گره ریشه.