متیکو

یکنواخت
متحمل به گل رفتن
بوته قوی در برابر تریپس و بیماری قارچی زنگ
مناسب تازه خوری
عملکرد بالا