مورلیا

هویج هیبرید از نوع نانتس
مناسب برای کشت دربهار و پاییز
دوره رشد 110-90 روزه
خوش رنگ
متحمل به گرما و متحمل به بیماری‌های قارچی
اندازه يكنواخت، استوانه‌ای شکل و پوست صاف
ماندگاری بالا در مزرعه و انبار