مگنیتک

فرمولاسیون منحصر به فرد مناسب جذب منیزیم ازطریق برگ ها و انتقال آن در گیاه

بیشترین سرعت، تعادل و کارایی جذب منیزیم در گیاه

افزایش سنتز پروتئین و تشکیل قند که باعث کیفیت بهتر و عملکرد بیشتر محصول می شود

دارای نیتروژن جهت افزایش نفوذ و استفاده از منیزیم

جذب بهتر تمام مواد مغذی توسط محصول

اکسید منیزیم: 13 درصد وزنی- حجمی

نیتروژن: 9 درصد وزنی- حجمی

آهن کلات شده با EDTA :

065/0 درصد وزنی- حجمی

منگنز کلات شده با EDTA:

0/065 درصد وزنی- حجمی

روی کلات شده با EDTA:

0/026 درصد وزنی- حجمی

بُر و مولیبدن به فرم معدنی

مایع کاملا محلول در آب