نانتس 5 مونانتا

استاندارد
مناسب برایكشت در پاييز و بهار
شاخ و برگ قوی
زود رس
عملكرد بالا
خوش رنگ
اندازه يكنواخت، استوانه ای شکل و پوست صاف
مناسب برای تازه خوری