نوتریکمپلکس پلانتینیوم

محافظت از ارگان های مهم سلولی، آنزیم ها و پروتئین ها در برابر خسارت های احتمالی دوره تنش

عدم توقف و ادامه فتوسنتز تحت شرایط تنش طولانی

افزایش تحمل گیاهان به دمای سرد

افزایش تحمل گیاهان برای زنده ماندن در دوره های خشکی بلند مدت

شاخص شوری پایین که مانع از بروز تنش های آبی می شود.

ویژگی قطبی گلایسین بتائین سازگاری با آب و اسیدهای چرب را افزایش می دهد که موجب افزایش جذب محلولپاشی می شود.

جذب و انتقال سریع مواد غذایی در گیاه