نیروین

هيبريد (F1)
فلفل بلوكی شیرین گلخانه‌ای
قابل برداشت به رنگ قرمز
میوه سنگین با شکل
اندازه و ضخامت مناسب
میوه به رنگ قرمز خوش رنگ
بوته قوی
دارای باردهی یکنواخت در طول دوره
عملکرد مناسب و بازارپسند
مقاومت بالا به ویروس موزاییك گوجه فرنگی نژاد (Tm:0,2)
متحمل به بیماری ویروس پژمردگی خالدار گوجه فرنگی (TSWV)
مقاومت نسبی به سفیدک پودری، پوسیدگی فایتوفتورایی و انواع نماتد گره ریشه
مناسب برای كاشت در طول سال در گلخانه وتونل‌های پلاستیکی