هلندیسا

فلفل رنگي و شيرين مخروطي قابل برداشت به رنگ نارنجی
هیبرید (F1)
بوته قوی با پوشش برگ مناسب
طول ميوه 15 تا 16 سانتيمتر
پر بار با طعم مناسب
 بازار پسندی مناسب
 متحمل به  ویروس TSWV:0
مقاوم به ویروس موزاییک گوجه فرنگی (Tm:0-3)