هیومیستار اس – آی

اصلاح خاک:

افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه

اصلاح خاک:

افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه

اصلاح ساختمان خاک و افزایش حاصلخیزی آن

تحریک فعالیت موجودات خاکزی

کاهش تنش:

کاهش تنش های شوری

کاهش تنش ناشی از مسمومیت عناصر سنگین (آلومینیوم، کادمیوم) و مسمومیت آهن، منگنز و بر

کاهش اثر تنش های محیطی بوسیله بهینه کردن انتقال عناصر غذایی و افزایش مقاومت در برابر دما

سلامتی گیاه:

تقویت سیستم دفاعی گیاه با تحریک تولید فیتوالکسین و افزایش استحکام دیواره

افزایش مقاومت گیاه به خسارت آفات و بیماری های قارچی

افزایش عمر انبارداری محصول

مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

کل عصاره هوموس: 8/11 درصد وزنی- حجمی

هیومیک اسید: 4/9 درصد وزنی- حجمی

فولویک اسید: 4/2 درصد وزنی- حجمی

سیلیس( SiO2) : 7 درصد وزنی- حجمی

پتاسیم( K2O) : 9/3 درصد وزنی- حجمی

مایع قابل حل درآب به رنگ تیره