هیومیستار دبیلو- جی

اصلاح و بهبود کیفیت خاک

بهبود مستقیم و غیر مستقیم توسعه ریشه در گیاه، به ویژه ریشه های موئین

افزایش جذب مواد غذایی(ازت، فسفر و ریزمغذی ها) در خاک، آب وکودها

افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های موجود در خاک و تنش های محیطی به ویژه خشکی

کمک به جذب فسفر تثبیت شده در خاک توسط گیاه

بهبود جوانه زنی و رشد نشا به خاطر کارکرد شبه هورمونی

ایده ال برای خاکهای فاقد مواد آلی و مناطق خشک

انبارداری، حمل و نقل و کاربرد آسان

غلظت بالای عصاره هیومیک در نتیجه اثر و ماندگاری بیشتر

ترکیب دبلیو جی(WG) برای کاربردهای صنعتی بسیار مناسب می باشد: مخلوط کردن با بستر کشت، بستر پیت ماس، کمپوست، NPK گرانوله، کودهای آلی یا آلی-معدنی

مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا

کل عصاره هوموس: 65 درصد وزنی- وزنی

هیومیک اسید: 54 درصد وزنی- وزنی

فولویک اسید: 11 درصد وزنی- وزنی

میکروگرانول قابل حل درآب به رنگ تیره