هیومیستار

اصلاح و بهبود کیفیت خاک

خصوصیات فیزیکی : تخلخل، ظرفیت نگهداری آب و ساختمان خاک

خصوصیات شیمیایی : ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)

خصوصیات بیولوژیکی : فعالیت و جمعیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک

بهبود مستقیم و غیر مستقیم توسعه ریشه در گیاه، به ویژه ریشه های موئین

افزایش جذب مواد غذایی(ازت، فسفر و ریزمغذی ها) در خاک، آب وکودها

افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های موجود در خاک و تنش های محیطی به ویژه خشکی

کمک به جذب فسفر تثبیت شده در خاک توسط گیاه

بهبود جوانه زنی و رشد نشا به خاطر کارکرد شبه هورمونی

در مقایسه با کودهای آلی دیگر: سهولت مدیریت استفاده، بدون بو، بدون بذر علف های هرز و بدون عوامل بیماری زا (قارچ و باکتری)

ایده ال برای خاکهای فاقد مواد آلی و مناطق خشک

تاثیر سریع پس از استفاده و همچنین دوام طولانی در خاک (تا 18 ماه)

کاهش خطر شوری حاصل از تجمع املاح در خاک

کل عصاره هوموس: 5/16 درصد وزنی- حجمی