وندان

افزایش باردهی محصول به لطف حفظ سلامتی گیاه

تقویت گیاه برای مقابله با شرایط محیطی با تنش بالا

افزایش مقاومت فیزیکی گیاه در مقابله با بیماری ها

حداکثر جذب به لطف فرمول ویژه

بدون ایجاد آسیب به موجودات مفید

بدون ایجاد سمیت برای گیاه

ایجاد سد فیزیکی طبیعی در برابر بیماری ها و آفات

افزایش بار دهی محصول

کاهش تعداد محلول پاشی های شیمیایی

بدون ایجاد باقی مانده و بدون دوره ی کارنس