ولکان

بدون ایجاد لکه و باقیمانده بر روی گیاه

جذب کامل بدون صرف انرژی توسط گیاه

تقویت دیواره های سلول

کاهش آسیب به سطح برگ در قیاس با سولفور معمولی

هم افزایی با سولفور محلول در آب و یا پودری

مناسب برای همه ی گیاهان

مناسب برای انواع کشت و کار ها

بهبود عملکرد گیاه بدون ایجاد توقف در رشد رویشی

بدون ایجاد باقی مانده در گیاه و قابلیت استفاده ی آسان

بدون ایجاد مقاومت