ویل

هيبريد (F1)

اسفناج از نوع بیبی اسفناج Baby Leaf spinach) )

قابل کشت در بهار، پاییز

دارای عملکرد بالا

دارای رنگ و طعم مناسب

مقاومت بالا به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژاد 1 تا 9 ،11،12، 14 و 16)

مقاومت نسبی به بیماری سفیدک دروغی اسفناج (نژادهای 10، 13، 15 و 17)

قابل کشت در بهار، پاییز در اکثر مناطق کشت اسفناج