پارسو

هیبرید F1

گوجه فرنگی هیبرید زیتونی- آلویی ((Plum oval

مناسب براي كشت گلخانه ای در طول سال

ميانگين وزن ميوه حدود 18-16گرم

پر بار، ماندگاری خوب

میوه به رنگ قرمزو براق، خوش طعم

دارای مقاومت بالا به بیماریهای نماتد گره ريشه،پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی(V.albo-atrum) و فوزاریومی (F:0.1.) و ویروس موزاییک گوجه فرنگی