پالرمو

هيبريد (F1)
فلفل کشیده شیرین از نوع   Dulce Italiano
میوه به رنگ قرمز با طعم بسیار شیرین و مطلوب
بوته قوی پوشش برگی مناسب
ماندگاری خوب
باردهی عالی
مقاوم به بیماری موزاییک تنباکو (Tm:0-2)
بازار پسندی مناسب بویژه برای صادرات
مناسب کشت گلخانه‌ای در اکثر مناطق ایران