پامپر

محصولی با منشا 100 درصد طبیعی

تقویت گیاه در مقابل مشکلات ناشی از عوامل خارجی

اثر تضعیف کننده و از بین برنده ی عوامل مضر

حاوی میزان بالای اسید های فنولی با ویژگی های سودمند

کمک به بازیابی بافت های گیاهی

گستره ی فعالیت وسیع

بدون ایجاد مقاومت

مناسب برای انواع کشت های کشاورزی

میزان بالای ترکیبات با ویژگی ها مفید

بهبود مقاومت گیاه

بدون باقی مانده ی شیمیایی