پشتیبانی از پژوهش علمی

تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در فعالیت‌های سپاهان رویش جایگاه مهمی دارد. پشتیبانی پژوهش‌های علمی و پایان نامه ها، شرکت در کنفرانس‌های بین المللی، پشتیبانی مالی رویدادهای علمی، پشتیبانی پژوهش‌های علمی، و همچنین راهنمایی و تسهیل تجاری سازی ایده‌ها از فعالیت‌های شرکت در این راستا می باشد.

درخواست حمایت از پژوهش

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 1 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.