کودهای مایع

فوسترید روی

فوسترید روی

فسفات و پتاسیم به همراه روی
تامین انرژی برای رشد

ترافوس آ-زد

ترافوس آ-زد

فسفیت پتاسیم به همراه عاصر غذایی برای سلامت گیاه

ترافوس مس

ترافوس مس

فسفیت پتاسیم به همراه مس
ایده آل برای سلامت گیاه

ترافوس سینرژی

ترافوس سینرژی

فسفیت پتاسیم به همراه سلیس و.. با اثر هم افزایی برای گیاه قوی وسالم

ترافوس کا

ترافوس کا

فسفیت پتاسیم ترکیب کارآمد با عملکرد سیستمیک ویژه

مگنیتک

مگنیتک

ترکیب ایده آل برای
محلول پاشی روی و منگنز

کلیتک

کلیتک

ترکیب ایده آل برای محلول پاشی کلسیم

فولر

فولر

ازت مایع
مخصوص محلول پاشی