کارابین گلد

هيبريد (F1)
خربزه از نوع Caribbean (netted rockmelon)
بوته قوی و دارای پوشش برگ مناسب
تشکیل میوه مناسب و اندازه میوه متوسط تا بزرگ
گوشت میوه به رنگ نارنجی با بریکس مناسب
سازگار با شرایط کشت در فضای باز
دارای ماندگاری خوب و بازارپسند
دارای مقاومت نسبی به Px (ex Sf):2/Aphis gossypii
مقاومت بالا به Fom:0,1,2
مناسب برای کشت فضای باز در مناطق خربزه کاری ایران