کارول

هيبريد  (F1)
هندوانه از نوع کریمسون سوئیت
زودرس با طعم شیرین و مناسب
شکل میوه گرد و با کیفیت مطلوب
بوته قوی و با عملکرد مناسب
میانگین وزن میوه حدود 8 ال 10 کیلوگرم
دارای مقاومت نسبی به بیماری فوزاریومی  (Fom: 0.1)
مناسب کشت جهت مناطق هندوانه کاری در اکثر نقاط ایران