کاسپر

گل کلم هیبرید

دوره کاشت 95-75 روزه بعد از انتقال نشا

تحمل بالا در شرایط گرم و خشک

گل کلم سفید و متراکم

پوشش کامل گل کلم توسط برگ ها

عملکرد بالا و مطمئن

واریته های دیگر: مونیرا- ویتاورد (به رنگ سبز)