کایسر

مقاوم به ToMV:0-2/Fol:0,1/For/PL/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
کاربرد پیوند: گوجه فرنگی و بادمجان