کرتاسان

ویژگی ها

خیار گلخانه ای دارای یک گل تا دوگل

میوه کشیده و شیاردار

بوته قوی و پربار، متحمل به سرما

ماندگاری میوه بسیار خوب

مقاومت بالا به بیماری های سفیدک حقیقی و گموز

دارای مقاومت نسبی بيماري هاي ویروس موزائیک خیار (CMV)، ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (CYSDV)، ویروس موزائیک زردی کدو (ZYMV)، ویروس زردی آوند خیار ( CVYV).

قابل کشت در اکثر مناطق ایران بویژه در پاییز و زمستان