کریستالن قهوه‌ای

کریستالن قهوه ای

3-11-38+4MgO+27.5SO3+micro