کلاوسول

هیبرید (F1)
فلفل بلوکی شیرین به رنگ قرمز
زودرس
بوته قوی پوشش برگی مناسب
باردهی عالی وبازار پسندی مناسب
ماندگاری خوب پس از برداشت
متحمل به  ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV:0)
مقاوم به ویروس موزاییک گوجه فرنگی (Tm:0-3)
مناسب کشت گلخانه ای و سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف