کلیتک

فرمولاسیون منحصر به فرد کلسیم همراه با نیتروژن، منیزیم و عناصر ریزمغذی جهت بهبود تحرک و اثر گذاری کلسیم

بیشترین کارآیی در زمان بروز اختلالات شایع فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم (لکه تلخ، سوختگی سر برگ، سوختگی گلگاه و …)

ماندگاری بهتر و انبارداری بیشتر

افزایش مقاومت به تنش ها و بیماری ها

بهینه کردن کارآیی فتوسنتز

افزایش کیفیت و عملکرد محصول

اکسید کلسیم: 24 درصد وزنی- حجمی

نیتروژن: 16 درصد وزنی- حجمی

اکسید منیزیم: 2/3 درصد وزنی- حجمی

آهن کلات شده با EDTA:

08/0 درصد وزنی- حجمی

منگنز کلات شده با EDTA:

16/0 درصد وزنی- حجمی

روی کلات شده با EDTA: 032/0 درصد وزنی- حجمی

مس کلات شده با EDTA: 064/0 درصد وزنی- حجمی

بُر و مولیبدن به فرم معدنی

مایع کاملا محلول در آب