کنان

پایه مناسب بادمجان
مقاومت نسبی به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد گره ریشه (Mi/Me)