کوبره

جذب کامل توسط گیاه بدون صرف انرژی

عدم تاثیر محدود کننده بر رشد گیاه

مناسب برای کشاورزی ارگانیک

بدون باقی گذاشتن هر گونه مواد شیمیایی بر روی برگ ها

بدون ایجاد هر گونه سمیت برای گیاه

بدون ایجاد هرگونه علائم بیرونی و یا رنگ پریدگی بر روی گیاه

اصلاح کننده ی کمبود مس

کاهش نیاز به دفعات محلول پاشی سایر ترکیبات سمی

قابلیت جذب بسیار بالا