کینگ کنگ

هيبريد  (F1)
پایه مناسب گوجه فرنگی
سبب افزایش مقاومت بوته
دارای مقاومت بالا به بیماریهای پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی (V.albo-atrum)و فوزاریومی (نژاد: 0.1) ، بیماری پژمردگی ریشه و طوقه فوزاریومی (For)و ویروس موزائیک گوجه فرنگی(ToMV)
مقاومت نسبی به انواع نماتد گره ریشه (Ma/Mi/Me)