گلدیسا

هیبرید (F1)
فلفل رنگي و شيرين مخروطي قابل برداشت به صورت زرد
بوته قوی با پوشش برگ مناسب
طول ميوه 16 سانتيمتر به رنگ زرد
پر بار با طعم مناسب
بازار پسندی مناسب
متحمل به ویروس (TSWV:0)
مقاوم به ویروس موزاییک گوجه فرنگی (Tm:0-3)