یارامیلا کمپلکس

تولید شده در خط تولید منحصر به فرد یارا در نروژ

تامین نسبت متعادل عناصر غذایی مورد نیاز

ترکیب عناصر در هردانه به صورت شیمیایی

تامین تمام عناصر به صورت یکجا

بهبود یکنواختی رشد در طول دوره

توزیع و انتشار عالی در خاک

کاربرد آسان و کنترل شده به دلیل ترکیب اندازه دانه ها

افزایش عملکرد و کیفیت محصول

درآمد نهایی بیشتر برای کشاورز

نیتروژن کل 12.4 درصد جرم حجمی 1/14 کیلوگرم بر لیتر
فسفر 11.5درصد دانه بندی 88 درصد 2 تا 4 میلیمتر
پتاسیم 17.8 درصد رنگ سبز
منیزیم 2.7 درصد ریز مغذی بر- آهن- منگنز- روی
گوگرد 8 درصد