یارا لیوا تروپیکوت

خانواده کلم ها و سبزی های برگی:

• کمک به کاهش عارضه Club Root
• جلوگیری از عارضه لکه های قهوه ای درونی بافت گیاه
• جلوگیری از لب سوختگی برگ های گیاه
• کمترین خطر سوختگی گیاه در کاربرد سرک
• بهبود بازارپسندی و ماندگاری محصول
• رشد سریع گیاه در شرایط دمای پایین

هویج:
• کمک به کاهش لکه حفره ای
• بهبود تکامل پوست

سیب زمینی:
• کمک به کاهش لکه زنگی داخلی
• بهبود تکامل پوست
• کمک به کاهش پوسیدگی باکتریایی در انبار
• کمک به کاهش تنش محصول

درختان میوه:

• کمک به کاهش لکه های تلخ
• بهبود مقاومت گیاه به تنش در شرایط نامناسب رشد
• افزایش انبارمانی
• تکامل بهتر پوست

نیتروژن کل 15.5 درصد جرم حجمی 1.1 کیلوگرم بر لیتر
نیتروژن نیتراتی 14.4 درصد دانه بندی 90 درصد 2 تا 4 میلیمتر
نیتروژن آمونیومی 1.1 درصد رنگ سفید
کلسیم 26.3 درصد