یارا لیوا نیترابُر

خانواده کلم ها و سبزی های برگی

جلوگیری از پوسیدگی مغز بافت گیاه
کمک به کاهش عارضه Club Root
جلوگیری از عارضه لکه های قهوه ای درونی بافت گیاه
جلوگیری از لب سوختگی برگ های گیاه
کمترین خطر سوختگی گیاه درکاربرد سرک
بهبود بازارپسندی و ماندگاری محصول
رشد سریع گیاه در شرایط دمای پایین

چغندر قند:
جلوگیری از ایجاد لکه های قهوه ای و پوسیدگی مرکزی بافت گیاه
بدون اثر اسیدی شدن

برنج:
افزایش قدرت پنجه زنی، تعداد خوشه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و در نتیجه عملکرد محصول
افزایش پایداری دانه در فرایند برنج کوبی
بهبود مقاومت به آفات و بیماری و تنش های محیطی
افزایش راندمان جذب نیتروژن نسبت به سایر منابع رایج نیتروژن مورد استفاده در برنج
افزایش بازارپسندی محصول

نیتروژن کل 15.4 درصد جرم حجمی 1/1 کیلوگرم بر لیتر
نیتروژن نیتراتی 14.1 درصد دانه بندی 90 درصد 2 تا 4 میلیمتر
نیتروژن آمونیومی 1.3 درصد رنگ زرد
کلسیم 25.9 درصد    
بُر 0.3 درصد