یارا لیوا کلسینیت

نیتروژن به فرم نیترات
جذب مستقیم توسط گیاه
عدم تصعید و جذب سطحی
منبع نیتروژن مناسب
بهبود جذب کاتیون ها مانند منیزیم، پتاسیم و کلسیم

اختلاط پذیری:

کلسینیت را می توان با تمامی کودهای محلول در آب به جز محلول غلیظ حاوی سولفات یا فسفات مخلوط کرد.

کلسیم:

کیفیت بالاتر، انبارداری بهتر و بازارپسندی بیشتر با افزایش قدرت دیواره سلولی
افزایش قدرت دیواره سلولی باعث بهبود تحمل گیاه نسبت به آفات، بیماری ها و حشرات
بهبود ساختمان خاک و در نتیجه بهبود سیستم ریشه و افزایش عملکرد

نیتروژن کل 15.5 درصد حلالیت (20 درجه سانتیگراد) 1200 گرم در لیتر آب
نیتروژن نیتراتی 14.4 درصد EC (یک گرم در لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد) mS/cm 1.2
نیتروژن آمونیومی 1.1 درصد pH (محلول 10 درصد) 6.0
کلسیم 26.3 درصد رنگ سفید