اولتراسول مگنوم اسپشیال

اولتراسول مگنوم اسپشیال

اولتراسول مگنوم اسپشیال مزیت‌ها ویژگی اسیدی قوی که pH آب، محلول غذایی و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی و قلیایی می سازد. استفاده از آن آسان بوده و خطر استفاده از اسیدهای مایع را ندارد. دسترسی مواد غذایی در خاک را افزایش داده و باعث جذب بیشتر آن...
اولتراسول ام آ پی

اولتراسول ام آ پی

اولتراسول ام آ پی مزیت‌هاویژگی‌ها فسفات در اولتراسول MAP باعث بافر شدن محلول های غذایی شده و pH را به طور موثر در حدود 4.5 نگه می دارد. ازت موجود در این کود که به فرم آمونیوم است، بهتر در دسترس گیاه قرار می گیرد. قابل استفاده با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای...