بروتاورد

بروتاورد

بروتاورد مزیت‌ها تقویت جوانه زنی و رشد رویشی افزایش دهنده ی گردش شیره ی گیاهی بهبود جذب عناصر غذایی تقویت سیستم آوندی گیاه مناسب برای انواع کشاورزی صنعتی، سنتی و ارگانیک علاوه بر اثر تقویت کننده و توسعه ای گیاه، استفاده از بروتاورد موجب ضخیم شدن آوند هادر گیاه شده و...
کوبره

کوبره

کوبره مزیت‌ها جذب کامل توسط گیاه بدون صرف انرژی عدم تاثیر محدود کننده بر رشد گیاه مناسب برای کشاورزی ارگانیک بدون باقی گذاشتن هر گونه مواد شیمیایی بر روی برگ ها بدون ایجاد هر گونه سمیت برای گیاه بدون ایجاد هرگونه علائم بیرونی و یا رنگ پریدگی بر روی گیاه اصلاح کننده ی...